I am utterly sick of Google Analytics 4.

Mastodon